Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Ympäristölupaa tulee hakea ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaisesti tiettyihin toimintoihin. Ympäristölupavelvollisuus määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesti tai ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon mukaan. Ympäristölupahakemuksen käsittelee joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintoviranomainen (Etelä-Suomen AVI). Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Imatran seudun ympäristölautakunta.

Joistakin ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnoista, jotka on lueteltu ympäristönsuojelulain lain liitteessä 2, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi suurin osa polttonesteiden jakeluasemista sekä energiantuotantolaitoksista.

Silloin kun samassa kohteessa tarvitaan sekä maa-aineslupa että ympäristölupa (louhinta ja murskaus) käsitellään ne yhtenä lupana.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitetut lupahakemukset ja rekisteröinti-ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen: Imatran seudun ympäristöviranomainen, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostilla ymparistotoimi@imatra.fi.

 

Ympäristöluvan hakemiseen sekä rekisteröintimenettelyyn liittyvät lomakkeet ja yleistä tietoa ympäristöluvan hakemista löytyy oheisesta linkistä.

 

Ympäristöluvan hakeminen
Ympäristölupahakemuksen tekemiseen voidaan käyttää Ympäristöhallinnon verkkopalvelun lomaketta. Lupahakemukseen tulee liittää:

 • hankkeeseen liittyvät voimassa olevat luvat sekä tieto muista vireillä olevista lupahakemuksista
 • ajan tasalla oleva kartta (esim. peruskartta) toimintojen sijoittumisesta ja vaikutusalueesta
 • asemapiirros, josta ilmenee tärkeimpien prosessien ja päästökohteiden sijainnit
 • prosessikaavio, josta ilmenee yksikköprosessit ja päästölähteet
  Sekä tapauskohtaisesti:
 • vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista laadittu selvitys suuronnettomuuden vaaran selvittämiseksi
 • ympäristövaikutusten arviointiselostus, yhteysviranomaisten lausunto ja luonnonsuojelulain mukainen arviointi

Lupamenettely
Lupahakemuksesta tiedotetaan hakemuksen vastaanoton jälkeen kunnan ilmoitustaululla tai paikkakunnan sanomalehdessä. Hakemuksesta on myös tiedotettava asianosaisille, ja heillä on tilaisuus tehdä muistutuksia ennen lupapäätöstä. Myös muilla kansalaisilla kuin asianosaisilla on tilaisuus sanoa mielipiteensä ennen lupapäätöstä. Lupapäätöksestä ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla sekä sanomalehdessä. Ympäristölupien ja ilmoituksien käsittelystä peritään Imatran seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lisätietoja
Ympäristölupa-asioissa voit kääntyä Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalvelun puoleen, puh. 020 617 4323

Lupalomakkeet
Yleisen ympäristölupahakemuslomakkeen täyttöohjeineen ja laitoskohtaiset liitelomakeet sekä muut lomakkeet voit ladata ympäristöhallinnon asianomaiselta sivulta.

Miten ympäristölupa haetaan – ohjeet ja lomakkeet (www.ymparisto.fi)

 

 

 

 

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus