Meluilmoitukset

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.Tällaisia meluavia toimintoja ovat esimerkiksi rakentaminen tai yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 päivää ennen toimintaan ryhtymistä. Lomake palautetaan sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella toiminta sijaitsee.
Imatran, Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Imatran seudun ympäristötoimi.Ympäristönsuojeluviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee siitä päätöksen. Ympäristönsuojeluviranomainen voi päätöksessään toiminnanharjoittajaa kuultuaan antaa meluhaittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä taikka, jos haittaa ei voida muutoin estää, kieltää toiminnan harjoittamisen kyseisessä paikassa.
Jos toiminta saattaa olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai yksityisiin etuihin, on ilmoituksen vireilläolosta ilmoitettava ja asianosaisia kuultava ennen kuin viranomainen tekee ilmoituksen johdosta päätöksen.Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta tai sen vaikutukset ulottuvat usean kunnan alueelle, ilmoitus tehdään
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle, osoite
PL 1041
45101 KOUVOLA
Puh:  0206360090 

 

Ilmoituslomake
Meluilmoituksissa voit kääntyä Imatran seudun ympäristötoimen puoleen. Ohessa sähköisesti täytettävä meluilmoituslomake.  Täytetty lomake ja mahdollinen kartta tai muu liite tulee lähettää Imatran seudun ympäristötoimelle osoitteeseen ymparistotoimi@imatra.fi

Meluilmoitus (Sähköisesti täytettävä WORD-lomake)

Ilmoituksen voi myös lähettää kirjeitse osoitteeseen:

Imatran seudun ympäristötoimi
Virastokatu 2
55100 IMATRA

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu