Majoitusliikkeen käyttöönotto

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle

  • majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen käyttöönotosta;

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus tehdään oheisella ilmoituslomakkeella. Lomakkeiden käyttö ei ole pakollista, mutta se helpottaa asian käsittelyä.

Mikäli kohteella on oma kaivo, tulee talousveden laadusta ja kaivosta antaa selvitys.

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittaessa tarkastuksen. Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, terveydensuojeluviranomainen kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua

Majoitusliikettä koskevasta ilmoituksesta sekä mahdollisesta tarkastuskäynnistä tällaiseen huoneistoon ilmoitetaan sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella rakennus, huoneisto tai muu liikepaikka sijaitsee, ja alueen pelastusviranomaiselle. Poliisi- ja pelastusviranomaisilla on oikeus olla läsnä tarkastuksen suorittamisessa.

Myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava.

 

Ilmoituslomake

Ilmoitus majoitushuoneen perustamisesta (PDF-lomake)

Selvitys talousvedestä (sähköisesti täytettävä word-lomake)

Selvitys talousvedestä (pdf)

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu