Ilmoitus huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle

  • sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Ilmoituksessa on oltava riittävä selvitys terveydensuojelulain 27 §:ssä tarkoitetusta haitasta, jota toiminta voi aiheuttaa läheisissä asunnoissa. (melu, tärinä, haju, valo, mikrobit, pöly, savu, liiallista lämpö tai kylmyys taikka kosteus, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle).

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoitusta varten ei ole erillistä lomaketta, ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti.

Vastaava ilmoitus on tehtävä toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittaessa tarkastuksen.

Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, terveydensuojeluviranomainen kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua.

Myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava.

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu