Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Parikkalan Särkisalmen vanhan kaatopaikan ja vanhan lieteallasalueen ympäristötutkimukset valmistuneet

  TIEDOTE

  SÄRKISALMEN VANHAN KAATOPAIKAN JA VANHAN LIETEALLASALUEEN YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

  Parikkalan kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta Särkisalmen vanhan kaatopaikan ja vanhan lieteallasalueen alueilla Parikkalassa tehtiin elo-syyskuussa 2018 maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää kaatopaikka- ja lieteallasalueista aiheutuvia ympäristöriskejä sekä arvioida mahdollisia alueiden kunnostustarpeita. Selvitykset olivat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä. Selvityksiin liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Pöyry Finland Oy.

  Kaatopaikka-alue oli toiminnassa vuosina 1964-1979 ja oli Parikkalan kunnan ylläpitämä. Toiminta-aikana kaatopaikka-alueelle tiettävästi vietiin ainakin yhdyskunta- ja teollisuusjätettä, romuajoneuvoja, jätevesilietteitä ja eläinjätettä. Jätteiden käsittelytapana oli tiivistys ja peittäminen maa-aineksilla. Kaatopaikka-alue on toiminnan lopettamisen jälkeen metsittynyt.

  Lieteallasalue toimi meijerin vesien käsittelyssä vuosina 1964-1984. Lietealtaan toiminta-aikana alueelle tiettävästi toimitettiin myös jätevesilietteitä sekä mahdollisesti myös muita jätelietteitä. Lietealtaan käytön lopettamisen jälkeen vuoteen 1993 asti allasaluetta täytettiin Parikkalan seudulta eri kohteista tuoduilla ylijäämämailla. Alue on sen jälkeen maisemoitunut ympäristöönsä.

  Tutkimuksissa alueelta otettiin maaperänäytteitä kairaamalla sekä kaivinkoneella kaivetuista koekuopista. Näytteenotto ulotettiin kaatopaikka-alueella jätetäyttökerroksen läpi pohjamaahan sekä lieteallasalueella täyttömaakerroksen läpi pohjamaahan saakka. Näytteenoton yhteydessä arvioitiin jätteiden ja täyttömassojen esiintymistä ja koostumusta tutkimuskohteiden alueilla. Tutkimusten yhteydessä kaatopaikka-alueelle asennetuista kahdesta pohjavesiputkesta ja lieteallasalueelle asennetusta yhdestä pohjavesiputkesta otettiin pohjavesinäytteet. Lisäksi yhden lähikiinteistön kaivovedestä otettiin näyte (talousvesinäyte). Otetuista maa- ja vesinäytteistä tutkittiin haitta-aineiden (mm. metallit, öljyhiilivedyt, PAH- ja PCB-yhdisteet) esiintymistä alueilla.

  Särkisalmen vanhalla kaatopaikalla jätetäyttöalue kattaa tutkimusten perusteella noin 3 000 m2 laajuisen alueen. Jätetäyttökerroksen paksuus alueella vaihtelee alle 1 metristä noin 3 metriin. Kaatopaikka-alueella havaittu jätetäyttö koostui tyypillisestä yhdyskuntajätteestä, kuten kotitalous-, rakennus-, metalli-, lasi- ja muovijätteistä sekä auton osista ja renkaista. Jätetäyttö on pääosin peitetty pilaantumattomilla maa-aineksilla. Kaatopaikka-alueella jätetäyttökerroksessa sekä jätetäyttöalueen juurella pintamaakerroksessa havaittiin paikoitellen kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia. Alueen pohjavesissä ei tutkimuksissa havaittu kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia taikka muita kaatopaikan vaikutuksia ilmentäviä seikkoja.

  Särkisalmen vanhalla lieteallasalueella ylijäämämaista koostuva täyttömaa-alue kattaa tutkimusten perusteella noin 3 500 m2 laajuisen alueen. Täyttömaakerroksen paksuus alueella vaihtelee noin 2,0-3,5 metrin välillä. Tutkimuksissa lieteallasalueella täyttömaakerroksessa ei havaittu kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia. Täyttömaakerrosten alapuolella pohjamaan pinnassa esiintyvässä liete-/turvekerroksessa sekä lieteallasalueen vieressä sijaitsevalla suoalueella purkuvesiojaston pohjalla turvekerroksessa havaittiin paikoitellen kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia. Tutkimusalueelle asennetusta pohjavesiputkesta otetussa pohjavesinäytteessä havaittiin kohonneita metallien sekä typen pitoisuuksia.

  Tutkimustulosten perusteella vanhasta kaatopaikka-alueesta taikka lieteallasalueesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä ympäristö- tai terveysriskejä, eikä vaikutuksia pohjaveden laatuun Särkisalmen pohjavesialueella. Alueilla ei arvioida olevan tarvetta maaperän tai pohjaveden kunnostustöille. Kaatopaikka-alueella suositellaan tehtäväksi maanpinnalla paikoitellen näkyvillä olevien jätekappaleiden ja roskien poistaminen sekä alueen siistiminen.

  Tutkimuksista laaditut tutkimusraportit toimitetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, joka antaa myöhemmin lausunnon tutkimuksista, tutkimusten johtopäätöksistä ja mahdollisista jatkotoimenpidetarpeista.

  Yhteyshenkilöt:

  Pirkanmaan ELY-keskus, Jari Tiainen, puh. 040 538 6598, jari.tiainen@ely-keskus.fi

  Parikkalan kunta, Mikko Kupiainen, puh. 0400 626 650, mikko.kupiainen@parikkala.fi

  Pöyry Finland Oy, Jari Koivunen, puh. 010 33 45723, jari.a.koivunen@poyry.com

  Kuva: Tutkimuskohteiden sijainti.

  Parikkalan Särkisalmen vanha kaatopaikka ja vanha lieteallas

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu