Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Ympäristönsuojelumääräykset

  Kuntakohtaisissa ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu määräyksiä mm. seuraavista asioista: jätevesien käsittely, ajoneuvojen, veneiden ja laitteiden pesupaikat, matonpesupaikat, lumenkaatopaikat (Imatralla), katuhiekan puhdistaminen, öljysäiliöiden tarkastamisesta sekä käytöstä poistetun öljysäiliön maaperästä poistamisesta.

  Imatran ympäristönsuojelumääräykset

  Parikkalan ympäristönsuojelumääräykset

  Parikkalan ympäristönsuojelumääräykset, pohjavedet karttaliite

  Rautjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2017 kv 11.12.2017

  Ruokolahden ympäristönsuojelumäärykset

  Ruokolahden ympäristönsuojelumääräykset, pohjavedet, karttaliite

  Kuntien pohjavesialueet

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu