Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Maksut ja taksat

  Ympäristöterveydenhuollon taksat

  Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella tehtävistä päätöksistä, ilmoituksien käsittelystä sekä kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja muista valvontatoimenpiteistä peritään maksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti.

  1. Elintarvikelaki (23/2006)
  2. Terveydensuojelulaki (763/1994)
  4. Tupakkalaki (549/2016)
  5. Lääkelaki (395/1987)
  6. Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009)

  Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu.

  Taksat

   

  Ympäristönsuojelun taksat

  Ympäristönsuojelulain mukaiset taksat
  Imatran seudun (Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti) ympäristönsuojeluviranomainen perii ympäristönsuojelulain (527/2014), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä käsittelymaksun tämän taksan mukaisesti.
  Maksua peritään myös valvontasuunnitelman mukaisesta tarkastuksesta 1.1.2016 lähtien. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia ovat ympäristönlupiin liittyvät säännölliset tarkastukset sekä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjen kohteiden tarkastukset sekä vuosiraporttien tarkastukset.

  Taksat

  Maa-aineslain mukaiset taksat
  Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.

  Taksat

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu