Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kuluttajaturvallisuusvalvonta
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Ympäristöluvan hakeminen

   
  Ympäristölupahakemus liitteineen toimitetaan kolmena kappaleena. Hakemuksen tekemiseen voidaan käyttää Suomen ympäristökeskuksen lomaketta tai se voidaan tehdä vapaa-muotoisesti niin, että se täyttää ympäristönsuojeluasetuksen 9-10 § mukaiset vaatimukset.Lupahakemukseen tulee liittää:

  • hankkeeseen liittyvät voimassa olevat luvat sekä tieto muista vireillä olevista lupahakemuksista
  • ajan tasalla oleva kartta (esim. peruskartta) toimintojen sijoittumisesta ja vaikutusalueesta
  • maanomistajan lupa
  • asemapiirros, josta ilmenee tärkeimpien prosessien ja päästökohteiden sijainnit
  • prosessikaavio, josta ilmenee yksikköprosessit ja päästölähteet Sekä tapauskohtaisesti:
  • vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista laadittu selvitys suuronnettomuuden vaaran selvittämiseksi
  • ympäristövaikutusten arviointiselostus, yhteysviranomaisten lausunto ja luonnonsuojelulain mukainen arviointi

   

  Lupamenettely
  Lupahakemuksesta tiedotetaan hakemuksen vastaanoton jälkeen Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilla (Kuulutukset), kunnan ilmoitustaululla ja/tai paikkakunnan sanomalehdessä. Hakemuksesta on myös tiedotettava asianosaisille, ja heillä on tilaisuus tehdä muistutuksia ennen lupapäätöstä. Myös muilla kansalaisilla kuin asianosaisilla on tilaisuus sanoa mielipiteensä ennen lupapäätöstä.Lupapäätöksestä ilmoitetaan Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilla (Kuulutukset), kunnan ilmoitustaululla sekä sanomalehdessä. Ympäristölupien ja ilmoituksien käsittelystä peritään Imatran kaupungin valtuuston  hyväksymän taksan mukainen maksu.

   

  Lisätietoja
  Ympäristölupa-asioissa voit kääntyä Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalvelun puoleen, puh. 020 617 4323.

  Lisätietoja voi kysyä Imatran seudun ympäristötoimen sähköpostiosoitteesta:

  ymparistotoimi@imatra.fi

   

  Lupalomakkeet
  Yleisen ympäristölupahakemuslomakkeen täyttöohjeineen ja laitoskohtaiset liitelomakeet sekä muut lomakkeet voit ladata ympäristöhallinnon asianomaiselta sivulta.
  Miten ympäristölupa haetaan – ohjeet ja lomakkeet
 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus