Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kuluttajaturvallisuusvalvonta
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

  Ympäristölupaa tulee hakea ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaisesti tiettyihin toimintoihin. Ympäristölupavelvollisuus määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesti tai ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon mukaan. Ympäristölupahakemuksen käsittelee joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintoviranomainen (Etelä-Suomen AVI). Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Imatran seudun ympäristölautakunta.

  Joistakin ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnoista, jotka on lueteltu ympäristönsuojelulain lain liitteessä 2, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi suurin osa polttonesteiden jakeluasemista, energiantuotantolaitoksista ja asfalttiasemista.

  Silloin kun samassa kohteessa tarvitaan sekä maa-aineslupa että ympäristölupa (louhinta ja murskaus) käsitellään ne yhtenä lupana.

  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitetut lupahakemukset ja rekisteröinti-ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen: Imatran seudun ympäristöviranomainen, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostilla ymparistotoimi@imatra.fi

  Ympäristöluvan hakemiseen sekä rekisteröintimenettelyyn liittyvät lomakkeet ja yleistä tietoa ympäristöluvan hakemista löytyy oheisesta linkistä.

   

  Ympäristöluvan hakeminen
  Ympäristölupahakemuksen tekemiseen voidaan käyttää Ympäristöhallinnon verkkopalvelun lomaketta. Lupahakemukseen tulee liittää:

  • hankkeeseen liittyvät voimassa olevat luvat sekä tieto muista vireillä olevista lupahakemuksista
  • ajan tasalla oleva kartta (esim. peruskartta) toimintojen sijoittumisesta ja vaikutusalueesta
  • asemapiirros, josta ilmenee tärkeimpien prosessien ja päästökohteiden sijainnit
  • maanomistustiedot (maanomistajan lupa)
  • prosessikaavio, josta ilmenee yksikköprosessit ja päästölähteet
  • Sekä tapauskohtaisesti:
  • vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista laadittu selvitys suuronnettomuuden vaaran selvittämiseksi
  • ympäristövaikutusten arviointiselostus, yhteysviranomaisten lausunto ja luonnonsuojelulain mukainen arviointi

   

  Lupamenettely
  Lupahakemuksesta tiedotetaan hakemuksen vastaanoton jälkeen Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilla (Kuulutukset), kunnan ilmoitustaululla ja/tai paikkakunnan sanomalehdessä. Hakemuksesta on myös tiedotettava asianosaisille, ja heillä on tilaisuus tehdä muistutuksia ennen lupapäätöstä. Myös muilla kansalaisilla kuin asianosaisilla on tilaisuus sanoa mielipiteensä ennen lupapäätöstä. Lupapäätöksestä ilmoitetaan Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilla, kunnan ilmoitustaululla sekä sanomalehdessä. Ympäristölupien ja ilmoituksien käsittelystä peritään Imatran seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

   

  Lisätietoja
  Ympäristölupa-asioissa voit kääntyä Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalvelun puoleen, puh. 020 617 4323.

  Lisätietoja voi kysyä Imatran seudun ympäristötoimen sähköpostiosoitteesta:

  ymparistotoimi@imatra.fi

   

  Lupalomakkeet
  Yleisen ympäristölupahakemuslomakkeen täyttöohjeineen ja laitoskohtaiset liitelomakeet sekä muut lomakkeet voit ladata ympäristöhallinnon asianomaiselta sivulta.

   

  Ympäristöluvan haku – ohjeet ja lomakkeet sekä toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, rekisteröintiohjeet ja -lomakkeet

  .

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus