Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset

  Ympäristölupa
  Ympäristölupaa tulee hakea ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaisesti tiettyihin toimintoihin. Ympäristölupavelvollisuus määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesti tai ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon mukaan. Silloin kun samassa kohteessa tarvitaan sekä maa-aineslupa että ympäristölupa (louhinta ja murskaus) käsitellään ne yhtenä lupana. Ympäristölupahakemuksen käsittelee joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintoviranomainen (Etelä-Suomen AVI). Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Imatran seudun ympäristölautakunta.

  Rekisteröinti-ilmoitukset
  Joistakin ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnoista, jotka on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 2, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi suurin osa polttonesteiden jakeluasemista, energiantuotantolaitoksista ja asfalttiasemista.

  Ilmoituksenvarainen toiminta
  Ympäristönsuojelulain muutoksen myötä 1.2.2019 osa ennen ympäristölupaa vaatineista toiminnoista siirtyi ilmoituksenvarainen toiminta menettelyyn kuten eläinsuojat, pienet ulkoampumaradat ym. ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisesti.

  Meluilmoitus
  Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tilapäisistä tapahtumista tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vrk ennen tapahtumaa.
  Meluilmoituslomake (täytettävä WORD-lomake)

  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitetut lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen: Imatran seudun ympäristöviranomainen, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostilla ymparistotoimi@imatra.fi
  Ympäristöluvan hakemiseen, rekisteröintimenettelyyn ja ilmoituksenvarainentoiminta menettelyyn liittyvät lomakkeet ja yleistä tietoa löytyy oheisesta linkistä  ymparisto.fi

  Ympäristöluvan hakeminen
  Lupahakemukseen tulee liittää:

  • hankkeeseen liittyvät voimassa olevat luvat sekä tieto muista vireillä olevista lupahakemuksista
  • ajan tasalla oleva kartta (esim. peruskartta) toimintojen sijoittumisesta ja vaikutusalueesta
  • asemapiirros, josta ilmenee tärkeimpien prosessien ja päästökohteiden sijainnit
  • maanomistustiedot (maanomistajan lupa)
  • prosessikaavio, josta ilmenee yksikköprosessit ja päästölähteet
  • Sekä tapauskohtaisesti:
  • vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista laadittu selvitys suuronnettomuuden vaaran selvittämiseksi
  • ympäristövaikutusten arviointiselostus, yhteysviranomaisten lausunto ja luonnonsuojelulain mukainen arviointi

  Ilmoituksenvarainen toiminta
  Ilmoituslomakkeeseen tulee liittää

  • sijaintikartta, asemapiirros, pohjapiirrokset, leikkauspiirrokset
  • numeroitu luettelo naapureista, osoite ja kiinteistötietoineen 600 metrin säteellä eläinsuojasta ja kiinteistökartta
  • kopio viimeisestä ympäristöluvat tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä
  • jätevesisuunnitelma
  • eläinsuojataulukot lomake 6045 a ja vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen lomake 6045 b

  Lupa- ja ilmoitusmenettelystä tiedottaminen
  Lupahakemuksesta ja ilmoituksista tiedotetaan hakemuksen vastaanoton jälkeen Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilla (kuulutukset), kunnan ilmoitustaululla ja/tai paikkakunnan sanomalehdessä. Hakemuksesta tai ilmoituksesta on myös tiedotettava asianosaisille, ja heillä on tilaisuus tehdä muistutuksia ennen päätöstä. Myös muilla kansalaisilla kuin asianosaisilla on tilaisuus sanoa mielipiteensä ennen päätöstä. Päätöksestä ilmoitetaan Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilla, kunnan ilmoitustaululla sekä sanomalehdessä. Ympäristölupien ja ilmoituksien käsittelystä peritään Imatran seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

  Lisätietoja
  Ympäristölupa-asioissa, rekisteröinti- ja ilmoituksenvarainentoiminta asioissa voit kääntyä Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalvelun puoleen, puh. 020 617 4323 tai sähköpostiosoitteesta ymparistotoimi@imatra.fi.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu