Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Toiminta-alueet ennen 1.9.2014

  Alla olevat pykälät koskevat vesihuoltolaitoksia, joiden toiminta-alueet on vahvistettu ennen 1.9.2014 (siirtymäaika 31.12.2018)

  Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

  1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
  2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella;
  3. sekä lisäksi:
  4. a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
  5. b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista taikka
  6. c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

  Hakijan tulee esittää syyt, joihin vedoten haetaan vesijohtoon ja/tai viemäriin vapauttamista. Perusteluissa tulee ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

  1. Hakijan käsitys liittämisen kohtuullisuudesta ja perustelut, jos katsoo liittämisen kohtuuttomaksi. Kohtuullisuutta arvioidessa voi ottaa huomioon mm. liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun erityisen asiaan liittyvän syyn.
  2. Haittaako vapauttaminen hakijan käsityksen mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaa alueella. Arvio tehdään kaikissa hakemuksissa.
  3. Onko hakijan käsityksen mukaan käytössä riittävästi hyvälaatuista talousvettä, jos haetaan vapautusta vesijohtoon liittämisestä. Hakemuksen liitteenä on oltava hyväksytyn laboratorion tekemä kemiallinen ja hygieeninen perusselvitys talousveden laadusta, jonka perusteella veden juomakelpoisuus on arvioitu.
  4. Aiheutuuko hakijan käsityksen mukaan jäteveden käsittelystä vaaraa terveydelle tai ympäristölle tai naapureille, jos haetaan vapautusta jätevesiviemäriin liittämisestä. Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan arvio siitä, täyttääkö jätevesien käsittelyjärjestelmä valtioneuvoston asetuksen edellyttämät puhdistustehovaatimukset.

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu