Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Vesistötarkkailut

  Vesistötarkkailua tehdään Imatralla Immalanjärvestä, Vuoksesta, Mellonlahdesta, Hallikkaan- ja Lampsiinjoesta sekä Etelä-Saimaasta, Parikkalassa Simpeleenjärvestä, Rautjärvellä mm. Hiitolanjoesta ja Helisevänjoesta, Ruokolahdella Saimaasta (Haapavesi ym.).Osa vesistötarkkailusta on laitosten ympäristölupiin ym. liittyvää velvoitetarkkailua ja osa kuntien kustantamaa vapaaehtoista vesistöseurantaa. Käytännön toteutuksesta vastaa Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy. Tarkkailun tuloksista saa lisätietoja Imatran seudun ympäristötoimesta. Vesistöjä tutkii myös ennen muuta Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Suomen ympäristökeskus, joka tallentaa tulokset Avointieto-järjestelmään. Toinen järvien tilasta kertova sivusto on Järviwiki-verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Järviwikiin voi kuka tahansa tallentaa esim. sinilevähavaintoja.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu