Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Vesiensuojelutyötä

  Imatran seudun ympäristötoimen tehtävä on edistää vesiensuojelua toiminta-alueensa kunnissa. Vesiensuojelu perustuu pääasiassa ympäristönsuojelulakiin ja -asetukseen. Varsinaisia vesiensuojelun toimijoita ovat kuitenkin myös paikalliset asukkaat ja maanomistajat, sillä vesiensuojelutyötä on tehtävä myös valuma-alueella. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet ja haja-asutusalueen jätevesien käsittely koskevat monia alueella asuvia ihmisiä ja vapaa-ajan asukkaita.

  Alueellamme tehdään aktiivista vesiensuojelutyötä mm. Imatran Immalanjärvellä ja Rautjärven Purnujärvellä ja  Nurmijärvellä. Myös Kivijärvellä (Simpele), Kirkkolammella (Uukuniemi) sekä Untamojärvellä on tehty aktiivista vesiensuojelutyötä. Vuosina 2010–2012 Imatran seudun ympäristötoimi toteutti Simpelejärven ja Kivijärven vesiensuojeluhankkeen, Yhdessä Simpelejärven puolesta ns. EU:n leader-hankkeena. Sininen Haapavesi -hanketta (2012–2014) Ruokolahden sokkeloisella vesialueella Saimaalla rahoitettiin Euroopan maatalousrahastosta. Myös toteutetut Jässi-jätevesien käsittelyn neuvontahankkeet ovat tukeneet alueen vesiensuojelua.

  Imatran Immalanjärvellä toimii Pro Immalanjärvi ry ja  Rautjärven Nurmijärvellä on Nurmijärven suojeluyhdistys ry.

  Nyt Imatran seudun ympäristötoimessa on meneillään leader-rahoitteinen Kalasta hyödyksi -hanke Pien-Rautjärvellä Parikkalassa. Hankkeessa etsitään hyötykäyttömalleja hoitokalastuksessa saatavalle kalamassalle.

  Untamon Vuoksi -hanke loppuraportti 3.12.2013 – 31.12.2014

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu