Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kuluttajaturvallisuusvalvonta
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Vesiensuojelutyötä

  Imatran seudun ympäristötoimen tehtävä on edistää vesiensuojelua toiminta-alueensa kunnissa. Vesiensuojelu perustuu pääasiassa ympäristönsuojelulakiin ja -asetukseen. Varsinaisia vesiensuojelun toimijoita ovat kuitenkin myös paikalliset asukkaat ja maanomistajat, sillä vesiensuojelutyötä on tehtävä myös valuma-alueella. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet ja haja-asutusalueen jätevesien käsittely koskevat monia alueella asuvia ihmisiä ja vapaa-ajan asukkaita. Alueellamme tehdään aktiivista vesiensuojelutyötä mm. Immalanjärvellä, Kivijärvellä (Simpele), Kirkkolammella (Uukuniemi) sekä Untamojärvellä. Vuosina 2010–2012 Imatran seudun ympäristötoimi toteutti Simpelejärven ja Kivijärven vesiensuojeluhankkeen, Yhdessä Simpelejärven puolesta ns. EU:n leader-hankkeena. Sininen Haapavesi -hanketta (2012–2014) Ruokolahden sokkeloisella vesialueella Saimaalla rahoitettiin Euroopan maatalousrahastosta. Myös toteutetut jätevesien käsittelyn neuvontahankkeet ovat tukeneet alueen vesiensuojelua.

  Untamon Vuoksi -hanke loppuraportti 3.12.2013 – 31.12.2014

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Uimarannat

  Uimarannat
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus