Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kuluttajaturvallisuusvalvonta
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma

  Molemmat edellä mainitut vesistöalueet kuuluvat ns. Vuoksen vesienhoitoalueeseen, jolle on juuri laadittu toisen kauden vesienhoitosuunnitelma Järvi-Suomen alueella sijaitsevien ELY-keskusten toimesta: Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma v. 2016-2021. Lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut yksityiskohtaisemman Kaakkois-Suomen vesien toimenpideohjelman Vuoksen vesienhoitoalueelle vuosille 2016-2021.Vesienhoitosuunnitelmat perustuvat EU-lainsäädäntöön ja ne on laadittu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, ja myös kansalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa niihin.

  Uusi suunnitelma ja toimenpideohjelma

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Uimarannat

  Uimarannat
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus