Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma

  Imatran seutukunta kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen, jolla on voimassa vesienhoitosuunnitelma v. 2016-2021. Suunnitelman on laatinut ELY-keskus ja sidosryhmistä koostuva vesienhoidon yhteistyöryhmä, jossa Imatran seudun ympäristötoimella on ollut edustus. Vesienhoitosuunnitelmat perustuvat EU-lainsäädäntöön ja myös kansalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa niihin. Lisäksi on laadittu yksityiskohtaisempi Kaakkois-Suomen vesien toimenpideohjelman. Nyt vesienhoitosuunnitelmaa päivitetään hoitokautta 2022–2027 varten.

  Ajankohtaista vesienhoidosta

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat