Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Vesiensuojelu

   Alue on osa Järvi-Suomea
  Imatran seudun suurimpia järviä ovat alueen pohjoisosan niukkaravinteinen ja kirkasvetinen Karjalan Pyhäjärvi, joka on myös Natura 2000 -suojelualue, Parikkalassa sijaitseva laaja Simpelejärvi, Rautjärven ja Ruokolahden rajalla sijaitseva Torsa sekä pääosin Imatralla sijaitseva Immalanjärvi. Jokivesistä mainittakoon historialtaan värikäs Hiitolanjoki, Helisevänjoki (Rautjärvi), Unterniskanjoki (Imatra) sekä valtaisana virtaava ja kuohuava Vuoksi. Koska alue on osa Järvi-Suomea, seudulla on erityisen paljon erikokoisia järviä. Eteläisen Saimaan laaja vesialue muodostaa Ruokolahden edustalla rikkonaisen vesistöalueen, Haapaveden. Alueelle tyypillisillä hiekkarantaisilla järvillä on suuri virkistysarvo alueen asukkaille sekä lukuisille kesämökkiläisille ja matkailijoille.Aivan seudun pohjoisin pää, Niukkala ja Uukuniemi, sekä Imatralta Rautjärven asemanseudulle ulottuva alue kuuluvat Vuoksen laajaan vesistöalueeseen. Monet Parikkalan järvet, mm. Simpelejärvi sekä Simpeleen taajaman tuntumassa sijaitseva Kivijärvi, kuuluvat puolestaan Hiitolanjoen vesistöalueeseen. Hiitolanjoki eli Kokkolanjoki laskee Kivijärvestä Venäjän puolelle aina Laatokkaan saakka.

  vesisuojelu

   

  Esitteitä
  Ranta-asukkaan vesiensuojelun ABC
  Niitto-ohje

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu