Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Uimarantojen valvonta

  uimaranta

  Uimavesien valvonnan tavoitteena on estää uimaveden välityksellä tapahtuvan terveyshaitan tai -vaaran aiheutuminen uimareille. Uimaveden laadun lisäksi valvotaan myös rantojen siisteyttä valvontasuunnitelman mukaisesti.

  Yleiset uimarannat on jaettu kävijämäärän mukaan kahteen kokoluokkaan, jonka perusteella valvonta- ja näytteenottotiheydet määräytyvät. Toiminta-alueellamme on 15 pientä yleistä uimarantaa ja yksi suuri, Ukonlinnan ns. EU-ranta.

  Vesinäytteitä otetaan rannan luokituksesta riippuen 3 – 5 kertaa kesän aikana. Uimavesinäytteenoton yhteydessä havainnoidaan vedessä mahdollisesti olevien sinilevien (syanobakteerien), makrolevien ja jätteiden tai öljyn esiintymistä. Uimavesitulokset ovat nähtävillä kyseisillä uimarannoilla sekä Etelä-Karjalan uimavesiportaalissa.

  Talviuintipaikoilta otetaan vesinäytteitä 1 – 2 kertaa vuodessa.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat