Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Uimarantojen valvonta

  Uimavesien valvonnan tavoitteena on estää uimaveden välityksellä tapahtuvan terveyshaitan tai -vaaran aiheutuminen uimareille. Uimaveden laadun lisäksi valvotaan myös rantojen siisteyttä ja muita olosuhteita valvontasuunnitelman mukaisesti.

  uimaranta

  Yleiset uimarannat on jaettu kävijämäärän mukaan kahteen kokoluokkaan, jonka perusteella valvonta- ja näytteenottotiheydet määräytyvät. Toiminta-alueellamme on 15 pientä yleistä uimarantaa ja yksi suuri, Ukonlinnan ns. EU-ranta.

  Vesinäytteitä otetaan rannan luokituksesta riippuen 3 – 5 kertaa kesän aikana. Talviuintipaikoilta otetaan vesinäytteitä 1 – 2 kertaa vuodessa. Uimavesinäytteenoton yhteydessä havainnoidaan vedessä mahdollisesti olevien sinilevien (syanobakteerien), makrolevien ja jätteiden tai öljyn esiintymistä.

  Vuoden 2020 uimavesitulokset sekä yleistä tietoa ko. kunnan uimarannoista on nähtävillä kyseisillä uimarannoilla sekä kuntien verkkosivuilla.

  Imatran uimarannat

  Parikkalan uimarannat

  Rautjärven uimarannat

  Ruokolahden uimarannat

  Aikaisempien vuosien uimavesituloksia voi katsoa piakkoin käytöstä poistuvasta Etelä-Karjalan uimavesiportaalista.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu