Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Uima-altaat

  Imatran seudun ympäristötoimi valvoo uima-allasvesien laatua altailla, joihin yleisöllä on mahdollisuus päästä joko maksua vastaan tai vastikkeetta. Tällaisia altaita on mm. uimahalleissa, kylpylöissä, kuntoutuslaitoksissa, hotelleissa, maauimaloissa, oppilaitoksissa ja muissa vastaavissa laitoksissa.
  Valvontaa tehdään altaiden valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Valvontatutkimusohjelman laatii laitoksen ylläpitäjä yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa ja siinä määritellään mm. näytteenottotiheys. Veden laadun valvonnan lisäksi valvotaan uima-allastilan ja oheistilojen puhtautta. Viimeisten valvontatutkimustulosten lausuntoineen tulee olla altaan käyttäjien nähtävillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen 315/2002 uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

  uimallas

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu