Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Tupakointitila

  Tupakkalain mukaan tupakointi on ollut kiellettyä kaikissa ravitsemusliikkeissä 1.6.2007 alkaen. Laki koskee kaikkia ravitsemusliikkeitä riippumatta esimerkiksi tarjoilutilan koosta tai anniskeluoikeuksista. Ravintola voi kuitenkin järjestää asiakkailleen tupakointitilat ravintolan sisätiloihin. Tupakointitilaa saa käyttää vain tupakointiin, sinne ei tarjoilla eikä siellä saa nauttia ruokaa eikä juomaa eikä sinne saa järjestää muitakaan oheistoimintoja. Lisätietoja löytyy valtioneuvoston asetuksesta tupakointitiloista.

  Tupakointikiellon noudattamisesta vastaa ravintolan omistaja tai hänen edustajansa. Ravintolan henkilökunnan tehtävä on puolestaan valvoa, että asiakkaat noudattavat tupakkalakia. Kunnan valvontaviranomaiset, työsuojeluviranomainen ja poliisi valvovat kieltojen ja muiden säännöksien noudattamista. Tupakointitilan rakentamiseen on haettava lupa kunnan rakennusvalvonnalta

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu