Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kuluttajaturvallisuusvalvonta
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tupakointikiellot ja -rajoitukset asuntoyhteisöissä

  Kunnan määräämä tupakointikielto asuntoyhteisöihin

  Asuntoyhteisöillä (rakennuksen omistajalla) on oikeus hakea kunnalta tupakointikieltoa myös asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin. Yksittäisillä asukkailla ei ole oikeutta tehdä tupakointikieltoa koskevia hakemuksia asuntoyhteisön omistamaan ja muiden asukkaiden hallitsemiin tiloihin. Viranomaiskieltojen hakemisesta päätetään asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Kieltojen hakeminen edellyttää aiotun kiellon kohdehuoneistojen haltijoiden kuulemista.

  Kynnys tupakointikieltojen määräämiseen huoneistoparvekkeille ja huoneistojen käytössä oleville ulkoalueille on lähtökohtaisesti matalalla. Kunnan on määrättävä tupakointikielto, jos savu voi rakenteellisten tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toiseen huoneistoon tai huoneistoparvekkeelle taikka huoneiston käytössä olevan ulkotilan oleskelualueelle. Kielto määrätään pääsääntöisesti hakemuksen ja siinä olevien liitteiden perusteella.

  Viranomaisen määräämät kiellot ovat lähtökohtaisesti pysyviä. Asuntoyhteisöissä kannattaakin tarkoin harkita viranomaiskieltojen hakemiseen ryhtymistä. Ensisijaisesti tupakointiin liittyvät ongelmatilanteet on suositeltavaa ratkaista keskustelemalla ja vaikkapa osoittamalla tupakoinnille sallittu paikka kiinteistön alueelta.

  Kiinteistöliiton sivuilta löytyvät lomakkeet tupakointikiellon hakemiseen ja kuulemiseen Kiinteistöliitto

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat