Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Tupakkatuotteiden vähittäismyynti

  Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti on luvanvaraista. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen. Luvanvaraisuuden tavoitteena on vähentää alaikäisten tupakkatuotteiden saatavuutta ja tupakoinnin yleisyyttä sekä estää laittomasti maahantuotujen ja kiellettyjen tupakkatuotteiden levitys laillisten tupakkatuotteiden jakelukanavien kautta.

  Vähittäismyyntiluvan hakeminen 

  Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueella tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvat myöntää Imatran seudun ympäristötoimi. Vähittäismyyntilupien myöntämistä koordinoi Sosiaali-  ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), jonka internetsivuilta löytyvät hakuohjeet sekä lisätietoja luvan myöntämisen perusteista. Vähittäismyyntilupahakemus täytetään mieluiten sähköisesti. Lupahakemuksen voi toimittaa myös kirjallisesti, mutta tällöin luvan käsittelyyn on syytä varata enemmän aikaa. Vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava kunnalle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta.

  Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä sen jälkeen, kun

  1. hän on tehnyt luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta ja
  2. toimittanut kunnalle päivityksen luvan myöntämisen edellytyksenä olevista tiedoista (omavalvontasuunnitelma sekä tuotteiden sijoittelu sis. selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista).

  Myyntikieltoilmoitus
  Omavalvontaopas ja omavalvontasuunnitelmamalli
  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto,Valvira

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu