Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti

  Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinikorvausvalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvistä vähittäiskaupoista, kioskeista, huoltoasemilta ja ravitsemisliikkeistä edellyttäen, että myyntiin on haettu lupa. Imatralla, Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella luvan myöntää Imatran seudun ympäristötoimi.Myyntilupaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai hakulomakkeella, joka toimitetaan Imatran seudun ympäristötoimeen. Lupa myönnetään, jos elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten luvan hakija varmistaa, että lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä noudatetaan.

  Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat tiedot:

  • Hakijan nimi tai yhteisön toiminimi ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen osoitteet
  • Selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja siitä miten myynnin valvonnasta huolehditaan (miten valmisteet sijoitetaan myymälässä ja miten myynnin ikärajaa valvotaan)
  • Myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot
  • Nikotiinivalmisteiden myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista

  Luvan saaneen elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kunnalle, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai myynti lopetetaan.

   

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea
  Lääkelaki
 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu