Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Kunnan määräämä tupakointikielto asuntoyhteisöihin

  Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhteisö saa kieltää järjestyssäännöllä tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

  Asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin, kuten asuntojen parvekkeille, asuntoyhteisöillä (asunto-osakeyhtiöllä) on oikeus hakea kunnalta tupakointikieltoa. Yksittäisillä asukkailla ei ole oikeutta tehdä tupakointikieltoa koskevia hakemuksia asuntoyhteisön omistamaan ja muiden asukkaiden hallitsemiin tiloihin. Viranomaiskieltojen hakemisesta päätetään asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Kieltojen hakeminen edellyttää aiotun kiellon kohdehuoneistojen haltijoiden kuulemista.

  Kunnan on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi kulkeutua tupakansavua esim. toiselle parvekkeelle. Kynnys tupakointikieltojen määräämiseen huoneistoparvekkeille ja huoneistojen käytössä oleville ulkoalueille on lähtökohtaisesti matalalla. Asuinhuoneiston sisätilaan tupakointikielto voidaan määrätä vain poikkeuksellisesti ja tiukempien lisäedellytysten vallitessa.  Viranomaisen määräämät kiellot ovat lähtökohtaisesti pysyviä. Asuntoyhteisöissä kannattaakin tarkoin harkita viranomaiskieltojen hakemiseen ryhtymistä. Ensisijaisesti tupakointiin liittyvät ongelmatilanteet on suositeltavaa ratkaista keskustelemalla ja osoittamalla tupakoinnille sallittu paikka kiinteistön alueelta.

  Imatran seudun ympäristötoimen toimialueella asuntoyhteisön tupakointikieltohakemukset käsitellään Imatran seudun ympäristötoimessa.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu