Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Tupakkavalvonta

  Tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön vähittäinen loppuminen. Lain tarkoituksena on estää lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen edellytyksiä ja rajoittaa tupakointia heidän kasvuympäristössään. Valvonta perustuu vuosittain laadittavaan  valvontasuunnitelmaan,  jossa kullekin valvottavalle kohteelle on määritelty valtionhallinnon suosituksiin perustuva tarkastustiheys. Tämän lisäksi tehdään tarkastuksia asiakasyhteydenottojen perusteella sekä uusien tupakointitilojen rakentamisen yhteydessä. Tupakkalain perusteella valvottavia kohteita ovat mm:

  •  tupakointitilalliset ravintolat
  •  tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikat
  •  ulkoalueella järjestettävien yleisien tilaisuuksien katsomot ja katokset, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan  

   

  Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019, päivitys 2018

  Menettelyohje asuntojen tupakansavuongelmissa 

  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira

  Tupakkalaki

   

   

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu