Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Tietosuojaselosteet

  Tietosuojaselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esim. mitä tietoja kerätään, millä perusteella ja miten tietoja suojataan.

  Tietosuojaselosteisiin saattaa tulla päivityksiä esimerkiksi toimintatapojemme tai järjestelmiemme muuttuessa tai kehittyessä tai tietosuojasuositusten vaihtuessa. Voimme joutua tekemään päivityksiä myös lainsäädännön muuttuessa. Tietosuojaselosteita täydennetään ja niissä olevia mahdollisia puutteita korjataan jatkuvasti.

  Lisätietoa tietosuojasta ja tietosuojaohjeita saa tarvittaessa myös Tietosuojavaltuutetun toimistosta osoitteesta: https://tietosuoja.fi/

  Imatran seudun ympäristötoimen tietosuojaselosteet:

  Ympäristövalvonnan asiakasrekisteri

  Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan asiakasrekisteri

  Eläinlääkintähuollon KliniQ -asiakasrekisteri

  Eläinlääkintähuollon Provetwin2 -asiakasrekisteri

  Ympäristötoimen tapahtumien asiakasrekisteri

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu