Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Kaivovesi

  Hyvä kaivovesi on oleellinen osa terveydensuojelua. Kaivon kunto tulee tarkastaa ja tarvittaessa huoltaa vuosittain ja kaivovettä on syytä tutkituttaa noin kolmen vuoden välein. Kaivon paikaksi kannattaa valita alue, jossa pohjavesi ei pääse likaantumaan ja pohjaveden pinnanvaihtelut ovat pieniä. Hyvään kaivoon ei pääse pintavesiä, roskia tai pieneläimiä.  Oman kaivon vesi on syytä tutkia noin 3 vuoden välein!

   

  Etelä-Karjalassa virallisia talousvesitutkimuksia tekevä laboratorio
  Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus Oy
  Hietakallionkatu 2
  53850 Lappeenranta
  Puh. 020 779 0470
  Saimaan Vesi-ja ympäristötutkimus Oy:n näyteastioita on haettavissa
  alla olevista osoitteista, jonne näytteet voi myös palauttaa liitteissä
  ilmoitettuina ajankohtina tai viedä suoraan laboratorioon.

  Talousvesien noutopäivät 2020
  Nouto- ja palautuspisteet 2019
  Kaivovesipaketit yksityisille 2019

   

  Kaivo-sivuilla www.ymparisto.fi/kaivot löytyy tietoa

  – kaivon paikan valinnasta
  – kaivon rakentamisesta, rakentamissopimuksista ja   rakentamiskustannuksista
  – veden riittävyydestä
  – vedenlaadun tarkkailusta, analysoimisesta ja laatutekijöistä
  – veden käsittelystä
  – kaivon kunnostamisesta ja kunnostamissopimuksista

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat