Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Talousvedet

  Mitä on talousvesi?
  Terveydensuojelulain 763/1994 mukaan talousvedellä tarkoitetaan vettä, joka on tarkoitettu kotitaloustarkoituksiin (kuten juomavedeksi tai ruoan valmistukseen). Se voidaan jakaa jakeluverkon kautta, tankeissa, pulloissa tai säiliöissä. Myös elintarvikeyritysten elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen käyttämä vesi on talousvettä.Talousvettä ei ole sellainen vesi, jota käytetään ainoastaan pyykinpesuun, peseytymiseen, siivoukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Talousvedeksi ei myöskään lueta vettä, jota käytetään esimerkiksi vihannesten kasteluun, karjatilojen pesuun tai koti- ja hyötyeläinten juottamiseen. Lämmitettyä vesijohtovettä ei tule käyttää talousvetenä, vaan se on tarkoitettu pesuvedeksi. Lämpimään vesijohtoveteen liukenee helpommin metalleja verkostosta ja vesikalusteista. Järvi- tai jokivettä ei myöskään tule käsittelemättä käyttää juomavetenä.

  Mikä on talousvettä toimittava laitos?
  Talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan terveydensuojelulain 16 §:n mukaan toiminnanharjoittajaa, joka toimittaa talousvettä jakeluverkossa. Talousvettä toimittava laitos voi olla kaupunkien tai kuntien omistama tai esim. vesihuolto-osuuskunta. Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava hyväksymistä alueen terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Käytännössä parasta olisi olla yhteydessä terveydensuojeluviranomaiseen mahdollisimman varhain

  Talousveden valvonta Imatran seudun alueella
  Imatran seudun ympäristötoimi valvoo alueensa vesilaitoksia ja niiden jakamaa talousvettä. Talousveden valvonta on määritelty terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kaksi asetusta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Isompiin vesilaitoksiin eli vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin vettä toimittaviin laitoksiin sovelletaan STM:n asetusta 1352/2015. Pienempiin laitoksiin ja yksittäisiin talousvesikaivoihin sovelletaan STM:n asetusta 401/2001.

  Syksyllä 2017 uudistunut terveydensuojelulaki velvoittaa talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan perustumaan veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Riskiarviointi on tehtävä toiminnan harjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. Turvallisen talousveden takaamiseksi on sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittu toimenpideohjelma (WSP, Water Safety Plan). Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa kaikki vedentuotannon toimintaympäristöön ja vedentuotantoketjuun liittyvät riskit sekä hallita riskejä talousveden laadun turvaamiseksi.

  Valvontatutkimusohjelmat
  Vesilaitokset ja terveydensuojeluviranomainen ovat yhdessä laatineet talousvesilaitoksille laitoskohtaiset valvontatutkimusohjelmat, joiden mukaisesti talousvettä valvotaan. Valvontatutkimusohjelmissa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi kunkin laitoksen omat erityispiirteet ja ohjelmia päivitetään vähintään viiden vuoden välein.

  Seudun suurimmat vesilaitokset
  Imatran Vesi

  Ruokolahden kunnan vesihuoltolaitos

  Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitos

  Parikkalan kunnan vesihuoltolaitos

  Jääsken Vesiosuuskunta

   

  Minne voi ilmoittaa vesijohtoveden laatuongelmasta
  Ota yhteys vesilaitokseesi, jos epäilet, että vesijohtovedessä on jakelu- tai laatuongelmia. Jos epäilet juomaveden aiheuttavan sairastumista, ota yhteyttä Imatran seudun ympäristötoimeen tai virka-ajan ulkopuolella vesilaitoksen päivystysnumeroon. Sairastumistapauksessa voit olla yhteydessä myös terveydenhoitoyksikköösi.

  Lämpimän veden lämpötila
  Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asumisterveys asetuksen, jossa ohjeistetaan mm. lämpimän veden lämpötila. Lämminvesilaitteistosta saatavan lämpimän vesijohtoveden lämpötila tulee olla vähintään + 50 ºC ja vesikalusteesta saatava vesi saa olla korkeintaan + 65 ºC. Kylmälle vedelle ei varsinaisesti ole lämpötilan ohjearvoa. Mikäli asukas havaitsee muutoksia veden lämpötilassa, on hyvä ottaa yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään. Lämmintä käyttövettä koskevia ohjeistuksia löytyy mm. sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista sekä ympäristöministeriön julkaisusta Suomen rakentamismääräyskokoelma, D 1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet.

  Lisätietoa talousveden valvonnasta sekä talousveden laatuun liittyviä säädöksiä ja ohjeita löytyy Valviran internetsivuilta. http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/talousvesi

  Talousveteen liittyvät hakemus- ja ilmoituslomakkeet löytyvät täältä: http://www.imatranseudunymparistotoimi.fi/verkkoasiointi/lupa-ja-ilmoitusasiat/

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu