Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet

  retkeily

  Imatran seudulla on kymmeniä upeita luonto- ja retkeilykohteita. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön internetsivuilta sekä retkikartta.fi –palvelusta löytyy paljon tietoa alueemme luontokohteista.

  http://www.ekvas.fi/retkikohteet/

  http://www.retkikartta.fi/

  Suomen kaunis luonto on tarkoitettu kaikille. Jotta luonto säilyisi jatkossakin kauniina, on retkeiltävä siten, ettei ympäristölle aiheudu haittaa. Ennen retkelle lähtöä kannattaa palauttaa mieleen retkeilijän ympäristöetiketti, opas löytyy täältä: http://www.ekvas.fi/wp-content/uploads/2014/03/Retkeilij%C3%A4n_Etiketti_2014.pdf

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu