Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Pohjavesiriskit

  Ihmistoiminta aiheuttaa monenlaisia riskejä pohjavesialueille. Teollisuuslaitokset, varastoalueet, polttonestesäiliöt, tiesuolan käyttö, lannoitukset ym. voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista

  Imatran seutukunnassa on useita pohjavesien riskialueita ja selvityskohteita. Näitä ovat seuraavat pohjavesialueet: Parikkalan Likolampi A I-luokan pohjavesialue, Parikkalan ja Rautjärven rajan molemmin puolin sijaitseva Simpeleen I-luokan pohjavesialue, Rautjärven Änkilän II-luokan pohjavesialue, Laikon I-luokan pohjavesialue sekä Imatran Vesioronkankaan, Korvenkannan ja Teppanalan I-luokan pohjavesialueet.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat