Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Pohjavesien suojelu

  Kaakkois-Suomen ELY-keskus on yhdessä sidosryhmien kanssa laatinut Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman pinta- ja pohjavesille vuosille 2016–2021. Ohjelma perustuu uuteen Vuoksen vesistön vesienhoitosuunnitelmaan v. 2016–2021. Ohjelmassa on esitetty mm. pohjavesialueiden riskialueet ja selvityskohteet sekä toimenpiteitä.

  Imatran seudun ympäristötoimi vastaa osaltaan pohjavesien suojelusta Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnissa esim. asettamalla ympäristölupiin määräyksiä pohjavesien suojelusta tai tarkkailusta. Myös kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä on pohjaveden suojeluun liittyviä määräyksiä.

  Imatran Vesioronkankaalle (I-luokka) vuonna 2004 laadittu pohjavesialueen suojelusuunnitelma on päivitetty riskitaulukon osalta vuonna 2014. Imatran seudun ympäristötoimi toteutti Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella ympäristöministeriön ja kuntien rahoittaman pohjavesien suojeluhankkeen 2014 – 2015. Hanketta rahoitti ympäristöministeriö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kautta.

  Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella toimii moniammatilliset pohjavesialueiden suojelun seurantatyöryhmät.

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu