Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Kuntien pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

  Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden tärkeiden pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat on tehty yhteistyössä kuntien viranomaisten, teknisten toimien, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen, Imatran seudun terveydensuojeluviranomaisen ja Imatran Veden kanssa. Suojelusuunnitelmat löytyvät alla olevista tiedostoista.

   

  Parikkalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
  Pohjavesisuojelusuunnitelmat_Parikkala
  PLA k1 Simpele _Parikkala
  PLA k2 Simpele_Rautjärvi
  PLA k3 Heralampi
  PLA k4 Likolampi I
  PLA k5 Likolampi II
  PLA k6 Saaren kk
  PLA k7 Särkisalmi
  PLA k8 Suurikangas
  PLA k9 Niukkala

  Rautjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
  Rautjärven pohjavesisuojelusuunnitelmat
  RA k1 Tulilampi I
  RA k2 Tulilampi II
  RA k3 Laikko
  RA k4 Laikko
  RA k5 Änkilä
  RA K6a Simpele Rautjärvi
  RA k6b Simpele_Parikkala

  Ruokolahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
  Ruokolahden pohjavesisuojelusuunnitelmat
  RUO k1 Oritlampi A
  RUO k2 Oritlampi B
  RUO k3 Lampsiinlampi
  RUO k4 SS julk
  RUO k5 SS julk

  Imatran pohjavesialueet löytyvät:
  Imatran pohjavesialueet

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu