Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Imatran seudun pohjavesialueet

  Imatra
  Imatralla Salpausselälle sijoittuvia, vedenhankintaa varten tärkeitä eli I-luokan pohjavesialueita ovat Vesioronkangas sekä Korvenkannan pohjavesialue, joka ulottuu myös Joutsenon puolelle. Muita I-luokan pohjavesialueita ovat Teppanalan ja Saarlammen pohjavesialueet. Lammassaari on II-luokan pohjavesialuetta ja Vuoksenniska III-luokan pohjavesialuetta.

  Asutuksen ja tärkeimpien liikenneväylien sijoittuminen Salpausselän alueelle aiheuttaa riskin pohjavesien puhtaudelle. Vesioronkankaan I- luokan pohjavesialueella on Imatran Veden Hiekkoinlahden vedenottamo (otettu käyttöön vuonna 1992). Vesioronkankaalle on laadittu pohjavesiensuojelusuunnitelma v. 2004, joka on osittain päivitetty v. 2014. Vuonna 2018 Vesioronkankaalle laaditaan pohjavesien yhteistarkkailusuunnitelma opinnäytetyönä. Korvenkannan pohjavesialueen suojelusuunnitelma on vuodelta 1997.

  Parikkala
  Parikkassa on 27 kpl pienialaisia pohjavesialueita. Tärkein I- luokan pohjavesialue on nimeltään Heralampi Riukonkankaalla Parikkalan ja Punkaharjun rajalla. Siellä sijaitsee kunnan päävedenottamo. Tämä pohjavesi on erittäin hyvälaatuista. Muita vedenoton kannalta tärkeitä, I- luokan pohjavesialueita ovat Kirjavalansalolla sijaitseva Suurikankaan pohjavesialue sekä Särkisalmen että Niukkalan pohjavesialueet. Vuoksen vesistön vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 on mainittu kaksi ns. riskipohjavesialuetta Parikkalasta: Likolammen ja Simpeleen (osa Rautjärvellä) pohjavesialueet. Parikkalan vedenoton kannalta tärkeiden pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut v.2016 Imatran seudun ympäristötoimessa.

  Rautjärvi
  Rautjärven pohjavesialueita on yhteensä 10, joista Laikko, Tulilampi ja Simpele ovat I-luokan pohjavesialueita. Simpeleen pohjavesialue ulottuu Parikkalan kunnan puolelle. Laikko oi suuri pohjavesialue, jolla on tulevaisuudessa mahdollisesti maakunnallistakin merkitystä vedenhankinnassa. Kunnan vedenottamot sijaitsevat Tulilammen ja Simpeleen pohjavesialueilla. Riskipohjavesialueita ovat Simpeleen, Änkilän ja Laikon pohjavesialueet. Rautjärven vedenoton kannalta tärkeiden pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut v. 2016.

  Ruokolahti
  Laajassa ja vesistörikkaassa Ruokolahden kunnassa on yhteensä 39 pohjavesialuetta. Kunnan vedenottamot sijaitsevat Lampsiinlammen ja Oritlammen ykkösluokkaan kuuluvilla pohjavesialueilla. Suurin ja antoisin pohjavesialue on nimeltään II SS (II Salpausselkä) Ruokolahti. Alue sijaitsee toisella Salpausselällä ja se alkaa Syyspohjasta jatkuen aina Taipalsaaren Kyläniemeen saakka. Tämä pohjavesialue kuuluu ns. kakkosluokkaan, vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin. Riskipohjavesialueita ei Ruokolahdella ole. Ruokolahden vedenoton kannalta tärkeiden pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut v. 2016.

  Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on meneillään pohjavesialueiden uudelleenluokitus.

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu