Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Pohjavedet

  Pohjaveden olemus

  Pohjavesi on mm. sateen ja lumen sulamisvesistä maaperään suotautunutta ja varastoitunutta vettä. Pohjavettä muodostuu alueilla, joilla maalaji on karkearakeista ja huokoista, jolloin vesi pääsee siihen imeytymään. Hyödynnettävissä määrin pohjavettä on ennen kaikkea harjujen hiekka- ja sorakerrostumissa. Seutukuntamme pohjavesialueet sijaitsevat pääasiassa alueen poikki lounaasta koilliseen kulkevilla ensimmäisellä ja toisella Salpausselällä, osittain myös kaakkois-koillissuuntaisilla katkonaisilla pitkittäisharjujaksoilla. Pohjaveden laatu on yleensä hyvä ja sitä on runsaasti saatavilla.

   

   

  pohjavesi

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat