Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Meluilmoitukset

  Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.Tällaisia meluavia toimintoja ovat esimerkiksi rakentaminen tai yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.
  Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 päivää ennen toimintaan ryhtymistä.
  Meluilmoituslomake

  Ympäristönsuojeluviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee siitä päätöksen. Ympäristönsuojeluviranomainen voi päätöksessään toiminnanharjoittajaa kuultuaan antaa meluhaittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä taikka, jos haittaa ei voida muutoin estää, voidaan toiminta kieltää kokonaan. Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta tai sen vaikutukset ulottuvat usean kunnan alueelle,
  ilmoitus tehdään Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

   

  melu2

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu