Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Asuntojen meluhaitat

  Meluaako ilmanvaihto, hissi, vesijohtokalusteet tai pesutupa? Häiritseekö ravintolamelu tai jonkin muun liiketoiminnan aiheuttama melu? Kuluvatko askeläänet häiritsevästi?

   

  Asuinkiinteistössä on useita erilaisia melulähteitä: erilaiset tekniset laitteet, kuten ilmanvaihto, hissit, vesijohtokalusteet tai pesutuvan laitteisto sekä rakennuksessa tapahtuva toiminta, kuten ravintolat, korjaamot ja erilaiset muut liketoiminnot.Myös normaali toiminta voi aiheutta häiritsevää melua puutteellisen ääneneristyksen johdosta.
  Terveydensuojelulain nojalla voidaan puuttua lähinnä rakennusten teknisten laitteiden ja meluavien toimintojen aiheuttamiin meluhaittoihin sekä puutteellisesta ääneneristävyydestä aiheutuviin ongelmiin.

  Häiritsevä elämäntapa asunnossa on järjestyksenpitoon liittyvä kysymys, jossa on käännyttävä isännöitsijän puoleen tai ilmoitettava poliisille.

  Terveydensujelulain mukaisesta asunnontarkastuksesta ks. asunnontarkastussivu .

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu