Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Melumittaukset

  melu3

  Imatran seudun ympäristötoimen ympäristötilan seuranta tekee ympäristömelumittauksia kaavoittajan, muiden kuntien, teollisuuslaitosten ynnä muiden toimijoiden tilauksesta.

  Imatran seudun ympäristötoimella on käytössään siirrettävä jatkuvatoiminen melumittauslaitteisto, jolla voidaan tarvittaessa tehdä jopa usean vuorokauden pituisia yhtäjaksoisia melumittauksia.

  Melumittaukset ovat maksullisia. Niitä voi tiedustella ympäristönsuojelusuunnittelija Riikka Litmaselta,  p. 020 617 4301.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu