Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Meluntorjunta

  Meluntorjunnan tavoitteena on suojella ihmisiä melun aiheuttamilta terveys- ja viihtyvyyshaitoilta. Ympäristölainsäädäntö ohjaa keinoja, joilla voidaan vaikuttaa ihmisen elinympäristössä esiintyvään meluun. Tehokkaimmin tämä tapahtuu ohjaamalla uusien alueiden ja toimintojen suunnittelua siten, että meluhaittojen syntyminen voidaan ehkäistä ennakolta. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Imatran seudun ympäristötoimi tekee ympäristömelumittauksia kaavoittajan, muiden kuntien, teollisuuslaitosten ja muiden toimijoiden tilauksesta. Melumittaukset ovat maksullisia. Niitä voi tiedustella ympäristönsuojelusuunnittelija Riikka Litmaselta  p. 020 617 4301.

  www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/meluntorjunta

  melu

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu