Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Luvan käsittely ja myöntäminen

  Lupaviranomainen tiedottaa vireillä olevasta lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä ilmoitustaululla (30 vrk). Hakemuksesta ilmoitetaan yleensä myös paikallisessa sanomalehdessä. Kiinteistöön rajoittuvien alueiden omistajille ja haltijoille ilmoitetaan lupahakemuksesta erikseen. Asianosaisille varataan tilaisuus muistutusten tekemiseen ennen lupa-asian ratkaisua. Naapurikiinteistöjen ja muiden alueiden omistajia ja haltijoita on kuultava maa-aineslupahakemuksesta. Voit suorittaa kuulemisen kuulemislomakkeella itse tai sen voi tehdä viranomainen luvan käsittelyn yhteydessä. Viranomaisen tekemästä kuulemisesta laskutetaan maa-ainestaksan mukaisesti.

  Lupa myönnetään, jos toiminta täyttää maa-aineslain (MAL 555/81) vaatimukset. Lupa voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään 10 vuodeksi, mutta erityisistä syistä lupa voidaan myöntää pitemmäksi ajaksi, korkeintaan kuitenkin 20 vuodeksi. Maa-ainesluvanhakijan muistilistasta saa lisätietoa maa-aines- ja ympäristöluvan hakemiseen.

  Lupapäätöksestä tiedotetaan toiminnan sijaintikunnan sekä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla ja tarvittaessa sanomalehdissä. Lupaviranomaisen päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta ja edelleen korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

  Luvan käsittelystä peritään maksu Imatran seudun ympäristölautakunnan hyväksymän  taksan mukaisesti.

  Luvan myöntää Imatran seudun ympäristölautakunta.

  Maa-aineslain mukaisesti vuosittaiset maa-ainesten ottomäärät Notto-tietojärjestelmään.

  Maa-ainesten ottaminen vaikuttaa aina alueen maisemakuvaan ja luonnon olosuhteisiin,erityisesti ottamisalueen geologisiin ja biologisiin luonnonarvoihin. Soran ottamisalueilla korostuvat lisäksi vaikutukset pohjaveteen, sillä soran ottaminen lisää pohjaveden laadun vaihtelua ja likaantumisriskiä.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu