Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kuluttajaturvallisuusvalvonta
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Luvan käsittely ja myöntäminen

  Lupaviranomainen tiedottaa vireillä olevasta lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä ilmoitustaululla (30 vrk). Hakemuksesta ilmoitetaan yleensä myös paikallisessa sanomalehdessä. Kiinteistöön rajoittuvien alueiden omistajille ja haltijoille ilmoitetaan lupahakemuksesta erikseen. Asianosaisille varataan tilaisuus muistutusten tekemiseen ennen lupa-asian ratkaisua.

  Lupa myönnetään, jos toiminta täyttää maa-aineslain (MAL 555/81) vaatimukset. Lupa voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään 10 vuodeksi, mutta erityisistä syistä lupa voidaan myöntää pitemmäksi ajaksi, korkeintaan kuitenkin 20 vuodeksi. Linkistä löytyy  Maa-aineslupahakijan muistilista, josta saa lisätietoa maa-aines- ja ympäristöluvan hakemiseen.

  Lupapäätöksestä tiedotetaan toiminnan sijaintikunnan sekä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla ja tarvittaessa sanomalehdissä. Lupaviranomaisen päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta ja edelleen korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

  Luvan käsittelystä peritään maksu Imatran seudun ympäristölautakunnan hyväksymän taksan  mukaisesti.

  Luvan myöntää Imatran seudun ympäristölautakunta.

  Maa-aineslain mukaisesti vuosittaiset maa-ainesten ottomäärät Notto-tietojärjestelmään.

  Maa-ainesten ottaminen vaikuttaa aina alueen maisemakuvaan ja luonnon olosuhteisiin,erityisesti ottamisalueen geologisiin ja biologisiin luonnonarvoihin. Soran ottamisalueilla korostuvat lisäksi vaikutukset pohjaveteen, sillä soran ottaminen lisää pohjaveden laadun vaihtelua ja likaantumisriskiä.
  Lisätietoja maa-ainesten ottamisesta löytyy ympäristöhallinnon ohjeita 1 | 2009:
  Maa-ainesten kestävä käyttö

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus