Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Luvan käsittely ja myöntäminen

  Lupaviranomainen tiedottaa vireillä olevasta lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä kyseisen kunnan sekä Imatran seudun ympäristötoimen nettisivuilla (30+7 vrk). Hakemuksesta ilmoitetaan yleensä myös paikallisessa sanomalehdessä. Kiinteistöön rajoittuvien alueiden omistajille ja haltijoille ilmoitetaan lupahakemuksesta erikseen. Asianosaisille varataan tilaisuus muistutusten tekemiseen ennen lupa-asian ratkaisua. Naapurikiinteistöjen ja muiden alueiden omistajia ja haltijoita on kuultava maa-aineslupahakemuksesta. Voit suorittaa kuulemisen kuulemislomakkeella itse tai sen voi tehdä viranomainen luvan käsittelyn yhteydessä. Viranomaisen tekemästä kuulemisesta laskutetaan maa-ainestaksan mukaisesti.

  Lupa myönnetään, jos toiminta täyttää maa-aineslain (MAL 555/81) vaatimukset. Lupa voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään 10 vuodeksi, mutta erityisistä syistä lupa voidaan myöntää pitemmäksi ajaksi, korkeintaan kuitenkin 20 vuodeksi.  Maa-aineslupahakijan muistilista sta saa lisätietoa maa-aines- ja ympäristöluvan hakemiseen.

  Lupapäätöksestä tiedotetaan toiminnan sijaintikunnan sekä Imatran seudun ympäristötoimen nettisivuilla ja tarvittaessa paikallisessa sanomalehdessä. Lupaviranomaisen päätökseen voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta ja edelleen korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

  Luvan käsittelystä peritään maksu Imatran seudun ympäristölautakunnan hyväksymän  taksan mukaisesti.

  Luvan myöntää Imatran seudun ympäristölautakunta.

  Maa-aineslain mukaisesti vuosittaiset maa-ainesten ottomäärät tulee ilmoittaa sähköpostilla, ymparistotoimi@imatra.fi, ja lisäksi merkitä valtakunnalliseen Notto-tietojärjestelmään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

  Maa-ainesten ottaminen vaikuttaa aina alueen maisemakuvaan ja luonnon olosuhteisiin,erityisesti ottamisalueen geologisiin ja biologisiin luonnonarvoihin. Soran ottamisalueilla korostuvat lisäksi vaikutukset pohjaveteen, sillä soran ottaminen lisää pohjaveden laadun vaihtelua ja likaantumisriskiä.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu