Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Lupa-asiakirjat

  Maa-ainestenottamiseen kuten kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan siis lähes aina  lupahakemuslomake.

  Hakemuksessa on mainittava tarpeelliset tiedot hakijasta, alueen maanomistuksesta ja toimenpiteistä, johon aiotaan ryhtyä.

  Hakemukseen tulee liittää selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan ja kartta, josta ilmenee ottamisalueen sijainti ja rajat sekä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Hakemus liitteineen toimitetaan lupaviranomaiselle kahtena kappaleena. 

  Lupaviranomainen voi vaatia hakijalta muitakin selvityksiä kuten luontoselvitys, jos se asian käsittelyn kannalta on tarpeellista.

  Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäisestä maa-ainesten ottamisesta ei edellytetä ottamissuunnitelmaa. Jos maa-ainesten ottamiseen tarvitaan ottamissuunnitelma, niin  Kestävä maa-ainesten käyttö oppaassa on ohjeita ottamissuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma toimitetaan  lupaviranomaiselle neljänä kappaleena.

  Maa-aineslupa ei ole yleensä tarpeen silloin, jos maa-aineksia otetaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten maanomistajan omaan asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien parantamiseen.

  Kotitarveotto

  Jos kotitarveottoa on enemmän kuin 500 m3, on kotitarveotosta tehtävä ilmoitus maa-aineslain 23 a §:n mukaisesti. Lisäksi  maa-ainesluvan haltijan tulee  ilmoittaa lupaviranomaiselle vuosittain otettu maa-aineksen määrä ja laatu.  Kotitarveottoa ei ole esimerkiksi maa-aineksen ottaminen tiehoitokunnan ylläpitämän tien kunnossapitoon.

  Ympäristölupa (Kivenlouhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus linkki hakulomakkeeseen ja ohjeeseen) tarvitaan maa-ainesten ottoon seuraavissa tapauksissa:

  • kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;
  • kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää vuodessa.

  Vähäisempikin toiminta saattaa tarvita ympäristöluvan, jos se sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Ympäristölupa on tarpeellinen myös silloin, kun käsitellään irrotettuja maa-aineksia, koska tämä toimintaa saattaa täyttää ympäristön pilaamisen tunnusmerkistön.

  Hakemukset toimitetaan:

  Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalveluun
  Virastokatu 2
  55100 IMATRA

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu