Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Maa-ainesten otto

  Maa-ainestenottolupa

  Maa-ainesten ottolupa-asiat ja ottamiseen liittyvä valvonta ovat siirtyneet 1.7.2016 alkaen Imatran seudun ympäristötoimeen.

  Maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien muutosten tavoitteena on, että maa-aineksia otetaan kestävällä ja ympäristöä säästävällä tavalla. Lakimuutoksen taustalla on myös se, että samaa hanketta koskevat maa-aines- ja ympäristölupamenettelyt yhdistetään. Tällä tavoin lupaprosessi helpottuu ja päällekkäisyys poistuu.

   

   

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu