Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Vieraslajit

  Vieraslajit ovat luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle levinneitä eliölajeja, kuten puutarhakasveja, riistaeläimiä, vesieliöitä tai tuholaisia. Yleensä vieraslaji ei sopeudu uuteen elinympäristöön ja tuhoutuu nopeasti. Joissakin tapauksissa vieraslajit menestyvät erityisen hyvin ja vakiintuvat elinympäristöön. Vieraslajista tulee haitallinen, jos se aiheuttaa leviämisellään huomattavaa uhkaa uudessa elinympäristössään. Pahimmillaan vieraslaji muuttaa ympäristöä, vaikeuttaa alkuperäisten lajien selviytymistä, levittää tauteja tai aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi viljelykasveille tai metsätaloudelle. Haittaa voi myös aiheutua luonnon virkistyskäytölle sekä kiinteistöjen käytölle ja arvolle.

  1.1.2016 on tullut voimaan kansallinen vieraslajilaki sekä asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista. Lain tarkoituksena on torjua vieraslajeista aiheutuvia haittoja muun muassa estämällä lajien maahantuonti ja leviäminen ympäristössä. Asetuksessa määritellään Suomessa haitallisiksi todetut vieraslajit, jotka eivät sisälly EU:n luetteloon vieraslajeista. Sekä EU:n vieraslajiluetteloa että kansallista luetteloa tarkistetaan ja täydennetään tarpeen mukaan.

  Lisätietoa vieraslajeista löytyy vieraslajiportaalista: http://www.vieraslajit.fi/

   

  Imatran seudulla havaittuja vieraslajeja

  Puutarhoista ja maamassojen siirroista on levinnyt useampia vieraslajeja myös Imatran seudun lähiluontoon. Jättiputki on haitallisuutensa vuoksi hävitettävä aina kun esiintymiä havaitaan ja niiden tunnistaminen on hyvä opetella. Myös jättipalsami on hyvin nopeasti leviävä, jonka vuoksi sitä on myös syytä torjua. Helposti tunnistettavia, ja Imatran seudulla havaittuja vieraslajeja ovat myös rantojen ja tienvarsien valtaaja kurtturuusu (Rosa rugosa) sekä joutomaiden komealupiini (Lupinus polyphyllus). Näiden kasvien tunnistaminen on helppoa ja torjuntakeinoihin voi tutustua ao. linkeistä.

  http://www.vieraslajit.fi/lajit/MX.38815/show (kurtturuusu)

  http://www.vieraslajit.fi/lajit/MX.38950/show (lupiini)

  Kurtturuusu    Komealupiini

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu