Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Saimaannorpan pesimäalueet

  Metsähallitus on julkaissut karttapohjaista tietoa saimaannorpan tärkeimmistä pesimäalueista. Saimaan eri osa-alueille laaditut pesätihentymäkartat auttavat kevätjäillä liikkuvia hahmottamaan, missä saimaannorpan pesiä on tiheimmin, ts. missä riski häiritä norpan pesimärauhaa on suurin. Saimaannorppa on herkimmillään häiriölle kevättalvella, kun emot synnyttävät ja imettävät kuutteja rantakinoksiin kaivamissaan pesissä. Pesän ulkopuolelta kantautuvat äänet saavat norpan pakenemaan pesässä olevasta avannosta veteen. Toistuvat pakosukellukset häiritsevät imetystä ja aiheuttavat stressiä, mikä voi johtaa jopa kuutin kuolemaan.

  Kartoille merkityillä pesätihentymävyöhykkeillä on hyvä välttää tarpeetonta liikkumista jääpeitteisenä aikana tammikuun alusta huhtikuun loppuun. Kartalle merkittynäkään vyöhykkeet eivät kuitenkaan rajoita talviaikaista liikkumista tai kalastusta Saimaalla. Yksittäisiä norpanpesiä on myös tihentymien ulkopuolella, joten kaikkialla Saimaalla on tärkeää kiertää luodot ja rantakinokset tarpeeksi etäältä niin moottoriajoneuvoilla kuin jalkaisinkin kuljettaessa.

  Saimaannorppa-LIFE -hankkeessa laaditut pdf-kartat ovat vapaasti tulostettavissa Metsähallituksen julkaisutietokannassa: https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2183. A3-kokoisia karttoja on yhdeksän: Suur-Saimaa, Lietvesi-Luonteri, Katosselkä-Tolvanselkä, Pihlajavesi, Pieni Haukivesi ja Hevonniemi, Haukivesi ja Linnansaaren kansallispuisto, Joutenvesi, Koloveden kansallispuisto, Orivesi-Pyhäselkä. Tärkeiden pesimäalueiden lisäksi kartoille on merkitty Saimaalle perustetut luonnonsuojelualueet sekä niillä voimassa olevat liikkumisrajoitukset.

  Kuva: Metsähallitus/Timo Seppäläinen

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu