Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Lintukohteet

  Lähtisitkö katselemaan lintuja? Mutta mistä löytyvät hyvät lintupaikat? Ja mitä lajeja löytyy, onko ehkä harvinaisuuksiakin nähtävissä?

  Seuraavassa linkkejä Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen ylläpitämille Etelä-Karjalan linnustoa ja lintupaikkoja esitteleville sivuille.

  Lintupaikat Etelä-Karjala
  Lintupaikat Imatra
  Lintupaikat Lappeenranta
  Lintupaikat Parikkala
  Lintupaikat Rautjärvi
  Lintupaikat Ruokolahti
 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu