Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Imatran luonnonsuojeluselvityksen kohteet

     luonnonselvitys6. LIIPPILAHDENLEHTO: Alueen kasvillisuus vaihtelee lehtomaisesta kankaasta tuoreeseen lehtoon. Puusto on kookasta ja alueen linnusto on runsas.

  9. NISKALAMMENLEHTO: Kasvillisuus on arvokasta tuoretta ja kosteaa lehtoa, jossa esiintyy suuria tervaleppiä ja runsas linnusto.

  11. PALOLAITOKSEN POHJOISPUOLINEN METSÄ: Tuoretta lehtoa ja huomattavan suuria mäntyjä. Alue on arvokas kookkaan puustonsa ja kasvillisuutensa vuoksi. Alueella pesii myös runsaasti lintuja.

  12. PIENMUSTALAMPI: Soistuvarantainen lampi ja sitä ympäröivä räme.

  15. SIENIMÄEN LASKUOJA: Alueen tiheä lehtipuusto ja pensaikko ovat tärkeitä lintualueita.

  20. VUOKSENNISKAN URHEILUKENTÄN KETORAUNIKIT: Alueella kasvaa kulutusta kestäviä kuivankedonkasveja.

  21. HAAPA-, MALON- JA MIKONSAARI: Saaret edustavat tyypillistä Saimaan saarten ranta- ja metsäkasvillisuutta.

  22. ITÄ-SIITOLAN KOSTEIKKO: Kosteikko on tärkeä vesilintujen levähdys- ja pesintäalue.

  25. LAMMASSAARI: Alue on monipuolinen harjualue, joka kasvillisuudeltaan on tavanomaista kangasmetsää ja harjukasvillisuutta.

  26. LEPPÄLAHDEN AVOKALLIOT: Maisemallisesti arvokasta avokallioaluetta Saimaan rannan tuntumassa.

  28. MUSTALAMPI: Mustalammen rantojen kasvillisuus vaihtelee suolajistosta tyypilliseen ranta- ja vesikasvillisuuteen. Alue tarjoaa suotuisan elinympäristön pikku- ja vesilinnuille.

  29. ONNENMÄKI: Onnenmäki on osa ensimmäistä Salpausselkää. Vaihteleva maasto on arvokas maisemallisesti.

  31. RÖNNEMÄKI: Lehtikuusikko muodostaa yhdessä muiden kookkaiden puiden kanssa merkittävän puistopuualueen.

  33. SUPAT TAIMITARHAN LÄNSI- JA POHJOISPUOLELLA: Alueella sijaitsee kaksi melko suurta suppaa, jotka osoittavat jääkauden työtä alueella noin 10 000 vuotta sitten.

  34. TAINIONKOSKEN VANHA UOMA JA NEITSYTNIEMEN LAHTI: Tainionkosken vanha koskiuoma on tärkeä kulttuurihistoriallinen ja maantieteellinen kohde. Neitsytniemen lahti on kasvillisuudeltaan kulttuurivaikutteista rehevää rantalehtoa ja on tärkeä lintujen, erityisesti vesilintujen, pesintä- ja elinalue.

  36. UKONNIEMENPUISTON SUPAT: Alue on vaihtelevaa, harjuista suppamaastoa.

  38. VUOKSENNISKAN HARJU: Alueen monipuolinen harjumaasto on kasvillisuudeltaan tyypillistä Salpausselän kangasmetsää.

   

   

  luonnonselvitys21. GOLFKENTÄN RANTA: Kasvillisuus on arvokasta luhtaista tervaleppäkorpea, ja kasvillisuustyyppi on melko harvinainen.

  2. IMMALANLIETE: Kasvillisuus on arvokasta luhtaista tervaleppäkorpea, ja kasvillisuustyyppi on melko harvinainen.

  13. RUOKOLAMMEN SUO: Soistuva lampi, jota ympäröi isovarpuräme. Alue on arvokas pienvesialue.

  14. SAUNALAHDEN LEHMUKSET: Useita suuria lehmuksia, joiden vuoksi alue on erityisen arvokasta.

  17. IMMOLAN LENTOKENTTÄ: Ainutlaatuinen ketoalue, jolla kasvaa paljon kuivankedonkasveja. Alue on erinomainen elinympäristö päiväperhosille.

  30. RAKOKIVI JA VAITINVUORI: Rakokivi on erittäin suuri keskeltä haljennut kvartsipitoinen siirtolohkare, jolla epäillään olevan muinaishistoriallinen merkitys. Vaitinvuori on maisemallisesti hieno mäki- ja avokallioalue.

  32. SAARLAMMEN HARJUMAASTO: Maantieteellisesti ja maisemallisesti arvokas harjumuodostuma.

  35. TIENHAARAN METSIKKÖ: Ympäristöään rehevämpi metsäalue on tärkeä yölaulajien ja muiden lintujen elinaluesaareke.

   

  luonnonselvitys33. HALLIKKAANJOKI: Rehevää ja kosteaa lehtoa.

  4. KAPAKAN- JA HOLMANJOKI: Alue on rehevää rantalehtoa ja -niittyä, jotka ovat kasvillisuudeltaan arvokkaita.

  5. LAMPSIIJOKI: Rehevää lehtoa, joenvarren kasvillisuudessa on arvokasta lajistoa.

  7. MANSIKKALAN LETTORÄME: Asutuksen ympäröimä alue on varsin erikoinen ja arvokas suoalue. Alueella on luonnontilainen suokasvillisuus.

  8. MELLONLAHDEN RANTA JA ONNELAN LEHTO: Tuoretta lehtoa, joka on lajistollisesti arvokasta. Tiheä lehtipuusto on tärkeää pesintäaluetta linnuille.

  10. PAAVOLANMÄKI: Kasvillisuus vaihtelee lehtomaisesta kankaasta tuoreeseen lehtoon. Alueella on monipuolinen linnusto.

  16. AHOPELLON KETO: Kedon kasvilajisto on monipuolinen ja siellä on myös monia harvinaistuneita ketokasveja. Alue on myös tärkeä elinalue perhosille.

  19. KRUUNUPUISTO, VOIMALAITOKSEN NIEMI: Maantieteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeä alue. Voimalaitoksen niemessä on ketoalue, jolla kasvaa harvinaisia ketolajeja ja on hyvä elinympäristö päiväperhosille.

  23. KATSASTUSASEMAN YMPÄRISTÖ: Alueen tiheät pajukot ovat tärkeitä lintualueita ja varsinkin yölaulajien pesimäalueita.

  27. LINJAPUISTO: Linjapuisto on puulajisuhteiltaan vaihtelevaa tuoretta lehtoa ja lehtomaista kangasta.

  39. VUOKSENRANTA ITÄ-SIITOLASSA: Rannan tiheä pajukasvusto ja rantavyöhykkeen lehtipuusto tarjoavat linnuille hyviä pesintä- ja suojapaikkoja.

   

  luonnonselvitys418. KARHUSUONTIEN PIENNARNIITTY: Alueella on runsaasti niittykasveja.

  24. KURKISUO: Laaja, yhtenäinen, lähes luonnontilaisena säilynyt avosuoalue.

  37. VAELUODONONNET: Maastoltaan erittäin vaihteleva alue on maantieteellisesti arvokas. Alueella on muun muassa suppia ja jyrkkärinteisiä harjanteita.

  Imatran luonnonsuojeluselvityksen kohteista antaa lisätietoja Imatran kaupungin ympäristönsuojelutoimisto
  Vuoksenniskantie 35
  55800 Imatra
  puh. 020 617 4322 sähköposti: ymparistotoimi@imatra.fi

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat