Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Imatran arvokkaat luontokohteet

  Imatralla on tehty luonnonsuojeluselvitys v. 2000, jossa luontokohteet on kartoitettu. Selvityksessä on kuvattu 39 arvokasta luontokohdetta. Selvitystä käytetään mm. maankäyttösuunnittelun apuna. Kestävä Imatra-2020-yleiskaavassa ja asemakaavoissa on useita suojelumerkintöjä luontoarvojen perusteella. Natura 2000 suojelukohteita ei Imatralla ole. Kuitenkin Suomen vanhin luonnonsuojelualue sijaitsee Imatralla. Kruunupuisto on suojeltu jo vuonna 1842. Kruunupuiston suojelualue on suojelumerkinnällä myös Etelä-Karjalan maakuntakaavassa. Yleiskaavaan merkittyjä suojelualueita on yhdeksän kohdetta: Kosteikko Itä-Siitolassa, Mustalammen valuma-alue, Onnelan lehto, Rönnemäen lehtikuusikko, Tainionkosken vanha uoma, Voimalaitoksen niemi, 2 siirtolohkaretta Jäppilänniemessä, Hallikkaanjoen rantalehdot sekä Vaeluodononnet. Luonnonsuojelullisesti arvokkaita kohteita on kuitenkin muitakin.

  Luonnonsuojeluselvitys on päivitetty Vuoksen läheisten kohteitten osalta vuonna 2010 (Karri Kuitunen).

  Imatran kaupungin kaavoitus on teettänyt useiden kaavojen valmistelun yhteydessä kaavakohtaisia luontoselvityksiä. Niitä voi kysellä Imatran kaupungin kaavoitus

   

  Imatran luonnonsuojeluselvityksen kohteet
  Imatran luontoselvityksen päivitys, Vuoksen kohteet
  Imatran Vuoksen pesimälinnustoselvitys 2010

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu