Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Luonnonsuojelu

  Imatran seudun ympäristötoimen tehtävänä on edistää alueen luonnonsuojelua. Erilaisilla lausunnoilla ja päätöksillä tuodaan esiin arvokkaiden luontokohteiden suojelutarpeita.

  Ympäristötoimi tekee yhteistyötä maankäytön suunnittelun kanssa tuomalla esiin luonnonsuojelun näkökohtia kaavoitusprosesseissa.

  Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueella on paljon erilaisia luonnonsuojelualueita ja kohteita. Alueita ja kohteita on valtion, yksityisten ja yhteisöjen omistamilla mailla. Osa niistä on virallisesti rauhoitettuja, osa suojeluohjelmien kautta ja osa maanomistajan omalla päätöksellä suojeltuja.

  Luonnonsuojelualueille rauhoitusta haetaan valtion viranomaiselta, Kaakkois- Suomen ELY-keskus.

  Jokainen voi rauhoittaa ja suojella omistamaansa maa-aluetta omalla vapaaehtoisella päätöksellään.

  Luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta päättää kunta. Asianosainen eli maanomistaja voi hakea viranomaiselta rauhoituspäätöstä. Viranomainen katsoo hakemuksen perusteella onko rauhoituspäätökselle perustetta.

  METSO-ohjelman kautta voi hakea samanaikaisesti suojelupäätöstä ja korvausta vanhan metsän suojelemiseksi pysyvästi tai määräajalle.

  Lisätietoa luonnonsuojelusta ja luonnonsuojelualueista löytyy esimerkiksi ELY-keskuksien internetsivuilta

  www.ely-keskus.fi/web/ely/luonnonsuojelu

  ja Metsähallituksen internetsivuolta

  www.metsa.fi/etela-karjalaan-suojelualueita

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu