Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Kemikaalivalvonta

  Kemikaalilain paikallisia valvontaviranomaisia ovat Imatran seudun ympäristöviranomainen ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Kunnan ja valtion ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat kemikaalien käyttöä ympäristönsuojelun näkökulmasta mm. ympäristölupiin liittyvillä tarkastuksilla.

  Kemikaalivarastojen tulee olla lukittuja ja eikä kemikaaleista saa aiheutua vaaraa ympäristölle. Kemikaalien käsittelyssä tulee olla erityisen huolellinen pohjavesialueilla. Tyhjienkään kemikaalitynnyrien säilyttäminen maavaraisilla varastoalueilla ei ole suositeltavaa, sillä se aiheuttaa usein sekaannuksia.

  Etelä-Karjalan pelastuslaitos valvoo vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä säilytystä. Toiminnasta tulee tehdä ilmoitus Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle.

  Kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia valvoo Turvatekniikan keskus (Tukes), joka myöntää luvat toiminnalle, tarkastaa laitokset ja turvallisuusselvitykset sekä käsittelee onnettomuusilmoitukset.

  Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista säätelee EU:n CLP-asetus. Lisätietoa kemikaaleista löytyy Tukesin sivuilta.

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu