Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Vaarallisten ja hyötyjätteiden keräyspisteet

  Imatralla, Parikkalassa, Raujärvellä ja Ruokolahdella on erillisiä hyötyjätteen (paperi, pahvi, lasi, metalli ja vaatteet) vastaanottopisteitä. Hyötyjätteiden keräyspisteet ja vaarallisten jätteiden vastaanottopisteet löytyvät  Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n nettisivuilta.

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu