Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Puutarhajätteet, risut ja oksat

  Puutarhajätteiden vienti metsään tai toisen maalle sekä risujen ja jätteiden poltto on kielletty kuntien jätehuoltomääräyksissä.Jos puutarhajätteiden kompostointi ei ole mahdollista kiinteistölläsi, ne voidaan toimittaa jokaisessa kunnassa olevaan vastaanottopaikkaan. Vastaanottopaikat ja aukioloajat löytyvät Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n nettisivuilta .

   

  Puutarhajätteiden avopoltto kielletty taajama-alueella
  Risujen, oksien ja muiden puutarhajätteiden hävittäminen polttamalla avotulella tai  tynnyreissä on kielletty taajama-alueella. Avopoltoksi ei katsota kuitenkaan lyhytaikaista grillaus- tai savustustarkoituksessa tapahtuvaa kuivien risujen ja oksien polttamista esim. pihagrillissä.Haja-asutusalueella voi polttaa avotulella kuivia oksia ja risuja sekä esim. maatalousperäisiä jätteitä kuten olkia sekä käsittelemätöntä puujätettä (ei rakennusjätettä), ei kuitenkaan jätteitä kuten muoveja.  Polttamisesta ei saa aiheutua kuitenkaan kohtuutonta haittaa naapureille eikä lähiympäristölle.

   

  Puutarhajätteiden kompostointi ja haketus
  Kompostoi, haketa tai silppua erilaiset pihasta syntyvät jätteet. Hakettamalla saat hyvää kuiviketta ja seosainetta kompostiin. Voit käyttää myös haketettua materiaalia pensaiden ym. katteena. Haravoi lehdet tai silppua ruohonleikkurilla, niistä tulee hyvää kompostia. Kompostimulta on oivallista pihoille ja kasvimaille.
 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu