Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Jätehuolto ja kierrätys

  Jätelain päämääränä on ehkäistä jätteen syntymistä. Syntynyt jäte on lajiteltava sen syntypaikalla ja toimitettava hyötykäyttöön aina, kun se on mahdollista.Jätteet toimitetaan ensisijaisesti raaka-aineeksi, toissijaisesti energiantuotantoon ja viimeiseksi kaatopaikalle. Jätteistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ihmisille, luonnolle. tai ympäristölle.Jätehuollon valvontaan liittyviä asioita Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueella hoitaa Imatran seudun ympäristötoimi. Valvonta-asioita ovat mm. luvaton jätteiden vienti ympäristöön.Roskaaminen on lain rikkomista. Roskaamisella tarkoitetaan kaikenlaisen jätteen jättämistä tai hylkäämistä ympäristöön. Roskaaja on velvollinen siivoamaan jättämänsä jätteet tai siivoaminen voidaan teettää roskaajan kustannuksella.

  Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen vastaa jäteastioiden tyhjennysvälien pidentämisasioista ja jätehuoltomaksun kohtuullistamisista.

  Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen
  Virastokatu 2
  55100 Imatra
  Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen

  Jäteasiamies Satu Kokkola p. 020 617 4664, satu.kokkola@imatra.fi
  Jäteasiainpäällikkö Juha Hyrkäs p. 020 617 4633, juha.hyrkas@imatra.fi

  Etelä-Karjalan alueella jätehuollon järjestämisestä vastaa:
  Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
  p. 010 841 1800
  asiakaspalvelu@ekjh.fi
  http://www.ekjh.fi/

  Juha syväkeräysastiat + paperikontti

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu