Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Pienhiukkaset (PM2,5)

  Kaupunki-ilman pienhiukkaset ovat pääosin kaukokulkeumaa ja osin peräisin liikenteen pakokaasuista sekä tulisijojen ja energiantuotannon päästöistä. Liikenteestä ja muista polttolähteistä peräisin olevia pienhiukkasia pidetään haitallisimpina terveydelle. Alle 2,5 µm:n kokoiset pienhiukkaset tunkeutuvat keuhkorakkuloihin asti. Alle 0,1 µm:n suuruiset hiukkaset määritellään ultrapieniksi. Ne saattavat tunkeutua keuhkorakkuloista aina verenkiertoon asti. Ultrapienten hiukkasten pitoisuudet ovat korkeimmillaan esimerkiksi polttolähteiden ja liikenneväylien välittömässä läheisyydessä.

  Pienhiukkasille herkkiä väestöryhmiä ovat astmaatikot, sepelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat sekä lapset. Hiukkaspitoisuuksien kohoaminen lisää hengitys- ja sydänoireita sekä heikentää keuhkojen ja sydämen toimintakykyä.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu