Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Terveysvaikutukset

  Ilmansaasteiksi luettavilla ilmakehän kaasumaisilla ja hiukkasmaisilla yhdisteillä on korkeina pitoisuuksina monia haittavaikutuksia sekä ympäristöön että ihmisten terveyteen. Osa kaasumaisista yhdisteistä on haitallisia sellaisenaan, osa muunnuttuaan ilmakehässä joko toisiksi kaasumaisiksi yhdisteiksi tai hiukkasmaisiksi yhdisteiksi.Lisää ilmanlaadun epäpuhtauksien terveysvaikutuksista ilmatieteenlaitoksen ylläpitämiltä  ilmanlaadun portaalin sivuilta Ilmanlaadun terveysvaikutukset.
   
 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu